10 ทักษะจำเป็นที่ต้องมีในปี 2025

November 05, 2020 Career Advice,HR Insight

ปี 2020 ถือเป็นปีที่ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เราในฐานะคนทำงานจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะจากรายงานของ  World Economic Forum   คาดการณ์ว่าใน 5 ปีข้างหน้า โลกการทำงานจะต้องเผชิญกับภาวะ "double-disruption" ทั้งจากโควิดและการใช้ระบบ automation เข้ามาทดแทนการจ้างคน  ผลกระทบนี้อาจทำให้คนทำงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีโอกาสเสี่ยงตกงาน โดยจากการสำรวจพบว่ามีคนทำงานกว่า 50% ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับปี 2025 ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 4 กลุ่มด้วยหลักด้วยกันคือ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านคน ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการบริหารจัดการตัวเองที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้


ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา

World Economic Forum   ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต โดยมีทักษะในกลุ่มนี้ติด Top 10 มากถึง 5 ทักษะ เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม

  • Analytical thinking and innovation - ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)
  • Complex problem-solving - ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)
  • Critical thinking and analysis - ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)
  • Creativity, originality and initiative - ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)
  • Reasoning, problem solving and ideation - ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)

 

ทักษะด้านการบริหารจัดการตัวเอง

เมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่องค์กรคาดหวังคือการที่พนักงานสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ  

  • Active learning and learning strategies - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)
  • Resilience, stress tolerance and flexibility - ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)

 

ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ในอนาคตโลกจะต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา

  • Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)

 

ทักษะด้านเทคโนโลยี

เมื่อองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน

  • Technology use, monitoring and control - ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)
  • Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม (อันดับ 8)