เข้าใจตัวตน และ จุดอ่อน จุดแข็ง ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น กับแบบทดสอบที่จะช่วยให้คุณทราบแรงจูงใจและทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

แม่นยำกับการวัดผลใน 4 มิติ

แบบทดสอบ WILL DO จัดทำขึ้นโดยการนำศาสตร์ด้าน HR และจิตวิทยามาผสมผสานกันเพื่อค้นหาแรงจูงใจและทัศนคติในการทำงาน โดยวัดผลใน 4 มิติ  
1. Reliability / Conscientiousness 
ทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่องานและการทุ่มเทเกินร้อยเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
2. Contact
ทัศนคติด้านการทำงานเป็นทีม การสร้างสัมพันธภาพและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3. Stress Tolerance
ทัศนคติที่มีต่อการทำงานในสถานการณ์ที่กดดัน
4. Motivation and Energy
แรงจูงใจใฝ่สำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมาย

รูปแบบการทดสอบและประเมินผล
  • 
ทำแบบทดสอบออนไลน์ 40 ข้อ

  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที
  • รับผลทดสอบทางอีเมล


Pricing/ราคา 499 บาท/คน (ไม่รวม VAT)
>> Register Now <<
(ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ)
Assessment Information
(รายละเอียดแบบทดสอบ)
Contact/ติดต่อ
คุณวราทิพย์ (ทิพย์)
โทร: 02-832-3328
อีเมล: hcs@adecco.co.th

Register

-
+
Type of registration Registration fee No. of Assessee Total payment
Private & Corporate Register
After Discount
+Vat 7%
Grand Total

ข้อตกลงและเงื่อนไขการทำแบบทดสอบ

1) เงื่อนไขการชำระเงิน:

• กรุณาชำระเงินค่าบริการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทำแบบทดสอบ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี บจ.อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง
  ธนาคารกรุงเทพ สาขา ซอยอารี
  เลขที่บัญชี 127-3-12315-6

2) หลักฐานการชำระเงินและเอกสารอื่นๆ:

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง “หลักฐานการชำระเงิน” พร้อมแนบเอกสารด้านล่างนี้มาที่อีเมล hcs@adecco.co.th
2.1) กรณีลงทะเบียนในนามบริษัท กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20
2.2) กรณีลงทะเบียนในนามบุคคลทั่วไป กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3) โปรดตรวจสอบข้อตกลงสำคัญก่อนลงทะเบียน:

3.1) กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดให้ถูกต้อง
3.2) เนื่องด้วยบริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดการทำแบบทดสอบให้ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่นท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลจากทางบริษัท 

4) การยกเลิกและการคืนเงิน

4.1) หากผู้สมัครไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (30 วัน หลังจากสมัครใช้บริการ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณีและไม่สามารถเลื่อนหรือขยายระยะเวลาการทำแบบทดสอบได้
4.2) ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนเงินให้ตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวราทิพย์ (ทิพย์)
โทร: 02-832-3328 หรือ 086-618-8017
อีเมล: hcs@adecco.co.th
Next

Contact Person/ข้อมูลผู้ติดต่อหลัก

(in English)
(in English)

Assessee Information Person 1 / ข้อมูลผู้ทำแบบทดสอบคนที่ 1


(in English)
(in English)