กลับมาอีกครั้งกับคอร์ส Winning the Recruitment R.A.C.E© in the Age of Change รุ่นที่ 5! Signature Program จาก Adecco ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก HR และ Recruiter ที่จะช่วยอัพสกิลทักษะดิจิทัลสำหรับ HR ยุคใหม่! ในการใช้เทคนิคและเครื่องมือ online recruitment marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครในทุก touchpoint ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรับสมัครงาน จนจบกระบวนการสรรหา และการสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ใช่มาร่วมงานกับองค์กร

*For Early Bird Registration gets 15% Discount
Registration for 2 seats get 30% Special Discount

 • เรียนรู้เทรนด์และปูพื้นฐานเกี่ยวกับ Recruitment Marketing
 • เริ่มต้นการวางแผนด้วยการวิเคราะห์ Candidate Persona และ Employer Value Proposition ขององค์กร
 • การเขียนคอนเทนต์และการสร้าง Employer Branding ให้ดึงดูดใจผู้สมัคร
 • รวมเคล็ดลับในการทำ Recruitment Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร Update ล่าสุด ไม่มีพื้นฐานการตลาดก็เรียนได้!

เรียนสด ผ่าน Zoom

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • แก้ปัญหาแบรนด์ดัง แต่คนไม่รู้จักองค์กร
 • แก้ปัญหาโพสต์ประกาศรับสมัครงานแต่ไม่มีใครสนใจ
 • สามารถวาง candidate persona เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ใช่
 • สามารถวางแผนและคิดคอนเทนต์สำหรับองค์กรได้
 • เข้าใจ SEO และใช้เครื่องมือออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • องค์กรที่ต้องการปรับกลยุทธ์การสรรหามาเน้นสร้าง employer branding
 • องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการตลาดดิจิทัลให้ HR ปรับตัวทันความเปลี่ยนแปลง
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสรรหาพนักงานแบบมืออาชีพ
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะด้าน online recruitment marketing ไม่มีพื้นฐานด้านการตลาดก็สามารถเรียนได้

 

Date/วันที่อบรม 4-5 October 2022
Time/เวลา 13.00 – 16.00 น.
Class Size/ขนาดชั้นเรียน 25 people
Registration Period/
ระยะเวลาในการ
ลงทะเบียน
03 August - 20 September 2022
Pricing/ราคา 7,900 Baht/person (VAT Excluded)
Early Bird Registration Period/ระยะเวลาในการลงทะเบียนราคาพิเศษ 04 August - 07 September 2022
Special Price/ราคาพิเศษ
Speaker/วิทยากร Panomporn Lohasoontorn

Register

-
+
Type of registration Registration fee No. of participant Total payment
Private & Corporate Register
After Discount
+VAT 7%
Grand Total
* หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณคุณฐิติกานต์ (เคท) โทร 061-176-9962

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

1). เงื่อนไขการชำระเงิน
•  กรุณาชำระเงินค่าสัมมนาภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา
•  หลังจากชำระค่าสัมมนาเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง "หลักฐานการชำระเงิน" มาที่อีเมล hcs@adecco.co.th
•  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออเด็คโก้ได้รับชำระเงินค่าสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

2). ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนกับบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
•  กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง ทั้งชื่อและนามสกุลของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา
•  ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนกับบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
•  กรุณาให้อีเมลของผู้สมัครร่วมสัมมนาแต่ละท่าน เนื่องด้วยบริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาให้ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่น ท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลสัมมนาที่ท่านลงทะเบียน

3). การยกเลิกและการคืนเงิน
•  หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ระบุไว้ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี และไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาได้ โดยแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันสัมมนา
•  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนเงินให้ตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

4. ขอบเขตความรับผิด
•  อเด็คโก้จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากบริการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้อเด็คโก้ต้องรับผิดต่อท่านในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ความรับผิดดังกล่าวรวมถึงค่าทนายความ รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ท่านได้ชำระไว้เรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กำหนดความรับผิดในเรื่องดังกล่าว
•  อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายลักษณะที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลกระทบมาจากสิ่งอื่น
•  อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการไม่กระทำการหรือความล่าช้าในการให้บริการ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม การจลาจล การประท้วงนัดหยุดงาน คำสั่งคณะปฏิวัติ คำสั่งรัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
Next

Announcement Adecco Thailand Privacy Policy ( ภาษาไทย )

In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors and registered users.

Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย ( English Version )

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลงทะเบียนกับเรา ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

Contact Person

(in English)
(in English)

Billing Entity and Payment Condition

Participant Information Person 1


(in English)
(in English)