Whitepaper: Market Insight & HR Trend Q1/2021

เมษายน 28, 2564 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล,การพัฒนาภาวะผู้นำ,งานวิจัย/ผลสำรวจ


องค์กรและ HR ต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง? อ่านสรุปภาพรวมธุรกิจพร้อมข้อแนะนำสำหรับ HR จาก รายงานล่าสุดของ Adecco

รายงาน Market Insight & HR Trend จัดทำขึ้นเพื่ออัปเดตสถานการณ์และภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเทรนด์ต่างๆ ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้น โดยเป็นการรวบรวมบทวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ฝ่าย HR และผู้บริหารองค์กร ได้รับรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


กรุณากรอกข้อมูลในกล่องสีฟ้าเพื่อดาวน์โหลด Whitepaper


Disclaimer

การจัดทำรายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการสรุปผลหรือชี้วัดใดใด จึงเหมาะสำหรับการใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และห้ามมิให้ผลิต ดัดแปลง หรือทำซ้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย

Fill out the form below and get URL to download document.