สลิปเงินเดือนกับหนังสือรับรองเงินเดือนต่างกันอย่างไร? ขอที่ใคร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เมษายน 02, 2564 คำแนะนำด้านอาชีพ
  • สลิปเงินเดือนกับหนังสือรับรองเงินเดือนต่างกันอย่างไร?  

สลิปเงินเดือน (Pay slip) คือ เอกสารที่บริษัทออกให้เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่เราได้รับในแต่ละเดือน โดยสลิปเงินเดือนจะแจกแจงทั้งส่วนที่เป็นรายรับ เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา (OT) ค่าคอมมิชชัน โบนัส รวมถึงค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่ถูกหักออกไป เช่น ค่าประกันสังคม ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ส่วนหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน (Certificate of Employment) คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานรับรองว่า เราทำงานที่องค์กรไหน รายได้เท่าไร อายุงานกี่ปี แต่จะไม่ได้แสดงรายรับและรายการหักโดยละเอียดเหมือนสลิปเงินเดือน 

 

  • สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนใช้ทำอะไรได้บ้าง? 

สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน เช่น การขอบัตรเครดิต การทำสินเชื่อหรือยื่นกู้กับธนาคาร การใช้เป็นหลักฐานประกอบการค้ำประกัน รวมถึงการใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานกรณีที่องค์กรที่เราสมัครต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันเงินเดือนหรือยืนยันว่าได้เคยทำงานกับบริษัทนี้จริง การใช้เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในชั้นศาล เป็นต้น 

 

  • ทำธุรกรรมต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน? 

การทำธุรกรรมกับบางหน่วยงานอาจใช้เพียงสลิปเงินเดือน ้างก็อาจใช้เพียงหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบางหน่วยงานอาจใช้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่ว่าอีกฝ่ายว่าต้องการหลักฐานอะไรบ้าง อย่างเช่น การสมัครบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารก็มีรายละเอียดหลักฐานที่ต้องใช้แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนทำธุรกรรมควรถามเจ้าหน้าที่ให้แน่ใจว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เตรียมล่วงหน้าได้ถูกต้อง 

 

  • สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนขอที่ใคร? 

โดยทั่วไปสลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่ทางผู้ประกอบการหรือบริษัทออกให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทอยู่แล้วเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระค่าจ้าง บริษัทมักมอบสลิปเงินเดือนให้พนักงานทุกเดือนในวันเงินเดือนออก ปัจจุบันนิยมส่งสลิปเงินเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล ซึ่งสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ง่าย ไม่สูญหาย และปรินท์ออกมาได้เมื่อต้องการใช้ อย่างไรก็ตามบางบริษัทก็อาจยังมอบสลิปเงินเดือนแบบที่เป็นกระดาษคาร์บอนอยู่  แต่หากคุณไม่เคยได้รับสลิปเงินเดือนมาก่อน คุณต้องควรแจ้งฝ่ายบุคคลให้ทราบเพื่อให้ดำเนินการออกสลิปเงินเดือนให้ เพราะสลิปเงินเดือนจะช่วยให้เราทราบว่าในแต่ละเดือนเรามีรายได้เท่าไรและโดนหักอะไรไปบ้าง เพื่อเป็นการ double-check ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆ ให้แน่ชัด อีกที สำหรับหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น บริษัทจะออกให้เมื่อพนักงานร้องขอเท่านั้น โดยสามารถขอที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งระยะเวลาดำเนินการอาจแตกต่างไปตามแต่ละบริษัท