White Paper: กลยุทธ์รับมือ New Normal ด้านทรัพยากรบุคคล

มิถุนายน 10, 2563 งานวิจัย/ผลสำรวจ

วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับรูปแบบการทำงานและกระบวนการสรรหาบุคลากรครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการทำงานมาทำงานจากที่บ้าน การปรับรูปแบบการจ้างงาน การปรับวิธีการสรรหา หรือการปรับขนาดองค์กร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่และเป็นโจทย์สำคัญที่องค์กรและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความปกติใหม่นี้

กรุณากรอกข้อมูลในกล่องสีฟ้าเพื่อดาวน์โหลด Whitepaper: กลยุทธ์รับมือ New Normal ด้านทรัพยากรบุคคล

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้เพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร