Talent Mapping คืออะไร? ทำไมองค์กรต้องทำ Talent Mapping?

พฤษภาคม 10, 2565 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

Talent Mapping คืออะไร

Talent Mapping คือเทคนิคทางทรัพยากรบุคคลที่ใช้เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และแก้ปัญหาการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กร ขั้นตอนการทำ Talent Mapping ครอบคลุมทั้งการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ตลาดแรงงาน ผู้สมัคร คู่แข่ง ฐานข้อมูลในองค์กร เทรนด์ต่างๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และพิจารณาควบคู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครและตำแหน่งงานที่ต้องการหาเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการสรรหาพนักงานให้องค์กรหรือแก้ไขปัญหาด้านการสรรหาตามโจทย์ที่ตั้งไว้

การทำ Talent Mapping จึงเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรที่ต้องการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล ไม่กว่าจะเป็น การสร้างทีม หรือเปิดตลาดใหม่ เช่น กรณีที่องค์กรต้องการขยายธุรกิจหรือขยายการจ้างงานในตลาดใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ต้องการข้อมูลสนับสนุนเพื่อมาใช้วิเคราะห์ในการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเหมาะสำหรับองค์กรที่มีปัญหาด้านการสรรหาที่แก้ไม่ตกมาเป็นเวลานาน เช่น ปัญหาตำแหน่งงานว่างเป็นเวลานาน ปัญหาการได้พนักงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจนทำให้ turnover rate สูง เป็นต้น หรือในกรณีที่องค์กรต้องการยกระดับการสรรหาให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ โดยเฉพาะในกลุ่มงานบางประเภทที่ประสบปัญหาในการหาคนมาร่วมทีมไม่ได้ หรือตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง   ดังนั้น talent mapping ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้

 

ประโยชน์ของการทำ Talent Mapping มีอะไรบ้าง?

  1. ได้ข้อมูลเชิงลึกจากทั้งตลาดแรงงาน ผู้สมัคร คู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ ด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรในตำแหน่งงานหรือธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  2. เข้าใจภาพรวมตลาดแรงงานและสภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้านการสรรหาในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ
  3. มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งการขยายการจ้างงานในตลาดใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน การสร้างทีมใหม่ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการสรรหา การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับตลาด
  4. ช่วยทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในการสรรหาขององค์กรที่มีมานานและวางแผนปรับกลยุทธ์ได้ตรงจุด
  5. ทราบถึงแหล่งในการสรรหาและปริมาณของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่มีในปัจจุบัน
  6. ทราบถึงอัตราเงินเดือนและสวัสดิการของบริษัทคู่แข่งและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งและวาง position ขององค์กรในตลาดได้อย่างเหมาะสม
  7. ทราบความคาดหวังของผู้สมัคร แรงจูงใจ และตัวแปรในการตัดสินใจร่วมงานกับองค์กร และมี benchmark ในการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง จึงช่วยให้สามารถออกแบบแพ็คเกจที่ดึงดูดผู้สมัครมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือโปรแกรมการทำงานที่มี career path น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  8. มีข้อมูลที่ช่วยให้ HR ได้วิเคราะห์เรื่องความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้สมัครใน ตลาด ตำแหน่งงาน และเงินเดือน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแก้ปัญหาตำแหน่งงานปิดยาก การได้ผู้สมัครที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง รวมทั้งปัญหาที่พนักงานอยู่กับองค์กรไม่นาน
  9. ช่วยให้ได้พนักงานที่มีทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร
  10. มีแผนและกลยุทธ์ระยะยาวที่จะช่วยให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 

สรุป
การทำ Talent Mapping ถือเป็นสิ่งที่ HR ไม่ควรมองข้าม เพราะแม้ว่าเราอาจคิดว่ารู้จักผู้สมัครและสถานการณ์ในตลาดดีอยู่แล้ว แต่ตลาด คู่แข่ง เทรนด์ และพฤติกรรมผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจมีบางมุมที่เราอาจด่วนสรุปไปจากประสบการณ์ของเราเองหรือการมองจากมุมขององค์กรเพียงด้านเดียว การทำ Talent Mapping จะเป็นโอกาสดีสำหรับ HR ที่ได้ลงไปสำรวจและอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้านและเป็นระบบอีกครั้ง เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการสรรหามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์และอุปทานของตลาด ความคาดหวังของผู้สมัคร ทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต และเทรนด์การทำงานใหม่ๆ โดยองค์การอาจพิจารณาทำ talent mapping เป็นระยะๆ หรือทุกครั้งที่มีการขยายตลาดใหม่ หรือปรับโครงสร้างฯ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


บริการ Talent Mapping จาก Adecco ที่คุณอาจสนใจ