ข้อตกลงบริการของอเด็คโก้

สมัครงานกับอเด็คโก้


1. อนุญาตให้อเด็คโก้รวบรวม เปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับทางอเด็คโก้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชีย รวมถึงเพื่อการให้บริการ จัดเก็บ วิเคราะห์หรือการระงับข้อพิพาท และเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายที่บังคับใช้ กฏระเบียบต่างๆ และนโยบายภายในของอเด็คโก้ ทั้งนี้ เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้และไม่ได้ระบุคำจำกัดความอย่างชัดเจน จะมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชีย

2. อนุญาตให้อเด็คโก้โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พนักงานอเด็คโก้, เจ้าหน้าที่, กรรมการบริษัท, ลูกค้า (และตัวแทน), ผู้จำหน่าย (โดยมากคือ ผู้ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และที่ปรึกษาด้านการเงินและกฏหมาย), เจ้าหน้าที่บริหารและบริษัทในเครืออเด็คโก้ทั้งที่ตั้งอยู่ภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล การโอนถ่ายข้อมูลให้บุคคลที่สามไม่ว่าจะกรณีใดจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรู้เท่าที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะเป็นไปตามพันธกรณีทางสัญญาหรือกฏหมาย โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงได้กับอเด็คโก้

3. อเด็คโก้จะดูแล รักษาและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชียและกำหนดกฏหมายที่บังคับใช้

4. อเด็คโก้อาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น กรุณาทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไข ปรับข้อมูลให้ทันสมัยหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย อเด็คโก้จะยุติการให้บริการโดยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ

5. ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอถอนหนังสือแสดงความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของอเด็คโก้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย โดยท่านยอมรับว่าการถอนความยินยอมจะมีผลใช้บังคับทันทีและจะเพียงมีผลต่อการที่อเด็คโก้จะใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเท่านั้น

6. หากท่านมีข้อสอบถามใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ้างอิงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของอเด็คโก้ประเทศไทยที่ th.pdpa@adecco.com

ข้าพเจ้ายอมรับและแสดงความยินยอมตามข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นและข้าพเจ้ายืนยันว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว