Experience Work Day

1 วันกับอาชีพในฝัน @ Adecco
อเด็คโก้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ พบกับโปรแกรม
สุดเข้มข้น จัดเต็มกับประสบการณ์ทำงานจริง
ใน 1 วัน 26 เมษายนนี้


Experience Work Day

เพราะเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรจนกว่าจะได้ลอง อเด็คโก้เปิดโอกาสให้น้องๆ
นักศึกษาปีสุดท้ายได้ค้นหาตัวเอง เข้ามาทดลองทำงานจริง 1 วัน ในตำแหน่งที่สนใจ โดยมีพี่ๆ พนักงานอเด็คโก้คอยสอนงานอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
เพื่อเตรียมพร้อมน้องๆ เข้าสู่โลกการทำงาน

สมัครเลย ตั้งแต่วันนี้ - 17 เมษายน 2560 พี่ๆ อเด็คโก้รอน้องๆ อยู่น้า ^ ^

น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Experience Work Day จะได้รับ Certificate ทุกคน


อเด็คโก้จะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน 2560

รายละเอียดกิจกรรม

แล้วเจอกัน

26 เมษายน 2560 เวลา 9:30 - 15:30น.

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน
Experience Work Day

1) เลือกสาขาอาชีพ

2) เลือกตำแหน่งงานที่สนใจ

 • Job Description

  - บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย
  - จัดทำเอกสารทางบัญชี;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - บริหารการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กร
  - จัดหาคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ต้อนรับและให้ข้อมูลผู้สมัครที่มาใช้บริการ
  - ดูแลงานเอกสารของบริษัท;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการต่างๆ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ส่งเสริมและวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ
  - เรียนรู้การใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการสรรหาลูกค้าใหม่;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ส่งเสริมและวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ
  - บริหารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ดูแลภาพรวมของธุรกิจในด้านการขายของธุรกิจค้าปลีก;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - บริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์
  - บริหารบุคคล, กฏหมาย และอื่นๆ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - รวบรวมและเสนอแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
  - ทำให้แน่ใจว่าหน่วยงานสามารถให้บริการทางด้านสารสนเทศได้;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - สรรหาพนักงานให้กับบริษัทคู่ค้า
  - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลกับบริษัทญี่ปุ่น;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - วางแผนโปรแกรมการฝึกอบรมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานภายในองค์กร
  - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรม รูปเล่มคู่มือการอบรม ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ตรวจสอบและร่างสัญญา
  - บริหารจัดการงานเอกสารส่วนบริษัททั้งหมด
  - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานกฎหมายทั้งหมด โดยหมายความรวมถึง กฎหมายบริษัท กฎหมายสัญญา กฎหมายแรงงาน ฯลฯ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - จัดทำรายงานให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุถึงกลยุทธ์ขององค์ร
  - วิเคราะห์งบการเงิน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - รวบรวมและติดตามผลการทำงานของพนักงาน
  - สรุปผลและเสนอแนวทางการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา Applications ทั้งการออกแบบ และการเขียนโปรแกรม
  - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ให้คำปรึกษาด้านการสรรหาพนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator) แก่ลูกค้า
  - จัดหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน สัมภาษณ์เบื้องต้น และดำเนินการคัดเลือกเพื่อส่งให้ลูกค้า;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในลักษณะงานชั่วคราวทั้งระยะสั้นและระยะยาว ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - สรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า
  - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - สรรหาพนักงานให้กับบริษัทคู่ค้า
  - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ดูแลความปลอดภัยในที่ทำงาน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าให้ยอดขายเป็นตามเป้า
  - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - จัดทำรายงานให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
  - วิเคราะห์งบการเงิน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - สรรหาผู้สมัครงานสายวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของทางลูกค้า
  - เรียนรู้ในการใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการสรรหาผู้สมัครงาน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - สรรหาผู้สมัครงานสาย IT ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของทางลูกค้า
  - เรียนรู้ในการใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการสรรหาผู้สมัครงาน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยทำงานใกล้ชิดกับโปรแกรมเมอร์และ UX designer;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - สรรหาบุคลากรให้กับองค์กร
  - จัดหาคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  - ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านสารสนเทศ
  - ดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้เป็นปกติ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  มาช้าไปนิด เต็มหมดทุกตำแหน่งแล้วอ่ะ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  มาช้าไปนิด เต็มหมดทุกตำแหน่งแล้วอ่ะ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  มาช้าไปนิด เต็มหมดทุกตำแหน่งแล้วอ่ะ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

 • Job Description

  มาช้าไปนิด เต็มหมดทุกตำแหน่งแล้วอ่ะ;

  เลือกสถานที่ทำงาน

3) กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

ตำแหน่งงานที่เลือกคือ

-

สถานที่ทำงาน

-