หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รู้เท่าทันอคติและโอบรับความแตกต่างหลากหลายอย่างภาคภูมิใจ ภายใต้บริบทของสังคมไทย เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้าน DEI (Diversity, Equity and Inclusion)

โดยคุณสามารถปรับแต่งหัวข้อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป เช่น

  • การบริหาร DEI ภายในองค์กร สำหรับผู้บริหาร
  • DEI ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR และแนวทางการโปรโมท DEI เพื่อสร้าง Employer Branding สำหรับ HR ทุกระดับ
  • การรู้เท่าทันอคติ (Unconscious Bias) และแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าอยู่ สำหรับพนักงานทุกระดับ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • องค์กรที่เชื่อว่า DEI ภายในองค์กรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้
  • องค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่อง DEI ให้กับพนักงานทุกระดับ
  • องค์กรที่ต้องการปรับวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย เท่าเทียม และให้พนักงานรูู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากยิ่งขึ้น
  • องค์กรที่ต้องการสร้างชื่อเสียงด้าน DEI ผ่าน Employer Branding

วิทยากร

คุณอังคณา นักสำรวจ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้าน DEI

Date/วันที่อบรม 1 วัน (6 ชม.)
Target Participant/
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / พนักงานทุกระดับ / HR
Class Size/ขนาดชั้นเรียน 25 ท่าน / รุ่น
Language/ภาษา ไทย / อังกฤษ
Remark/หมายเหตุ รูปแบบการเรียน: On-site / Online
>> INQUIRY <<
Download Brochure
(ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร)
Contact/ติดต่อ
Khun Thitikan Chancham
Tel: 064-145-1945
Email: th.hcs@adecco.com

Inquiry

Announcement Adecco Thailand Privacy Policy

In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors and registered users.

Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

(in English)
(in English)