แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Application form for request data subject rights under the Personal Data Protection Act)


กรุณาส่งรายละเอียดคำร้องของคุณผ่านฟอร์มด้านล่าง
คำขอของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย
(Please submit your request details via the form below.
Your request will be sent to the Adecco Group Thailand Data Processing Officer.)ตัวอย่างไฟล์เอกสาร | Document file example
ตัวอย่างไฟล์เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นๆที่ใช้ระบุความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB และ รองรับไฟล์นามสกุล .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx เท่านั้น ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน ก่อนการอัปโหลดเอกสาร แนะนำให้ท่านระบายทึบหรือเบลอข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนสำเนาบัตรประชาชน เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, บาร์โค้ด, ที่อยู่, ศาสนา และอื่นๆ คงเหลือการแสดงข้อมูลชื่อ นามสกุล และวันหมดอายุบัตรเป็นหลัก ตัวอย่างหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (passport) ก่อนการอัปโหลดเอกสาร แนะนำให้ท่านระบายทึบหรือเบลอข้อมูลส่วนบุคคลบนหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ เช่น หมายเลขบัตรหนังสือเดินทาง, วัน เดือน ปีเกิด, สถานที่เกิด, เพศ และอื่นๆ โดยคงเหลือการแสดงข้อมูล ชื่อ นามสกุล และวันที่หมดอายุเอกสารไว้เท่านั้น
Document file example
- Copy of identification card, Copy of driver's license or other documents used to identify Data Owner
- File size not over than 5 MB and supports file types .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx only. Example: Copy of ID Card Before uploading, you are recommended to paint or blur your personal data on your copy of ID Card, such as ID Card number, barcode, address, and religion. Please leave only your first and last name, and date of expiry to be visible. Example: Copy of Passport Before uploading, you are recommended to paint or blur your personal data on your copy of passport such as your passport number, place of birth, sex, and others. Please leave only your name, surname, and date of expiry to be visible.