แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Application form for request data subject rights under the Personal Data Protection Act)


กรุณาส่งรายละเอียดคำร้องของคุณผ่านฟอร์มด้านล่าง
คำขอของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย
(Please submit your request details via the form below.
Your request will be sent to the Adecco Group Thailand Data Processing Officer.)


ตัวอย่างไฟล์เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นๆที่ใช้ระบุความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB และ รองรับไฟล์นามสกุล .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx เท่านั้น
Document file example
- Copy of identification card, Copy of driver's license or other documents used to identify Data Owner
- File size not over than 5 MB and supports file types .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx only.