ibis Styles Bangkok Ratchada

Download Map

People Analytics: Data Analysis and Visualization หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลองค์กร พร้อมลงมือปฎิบัติจริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

*For Early Bird Registration gets 15% Discount
Registration for 2 seats get 30% Special Discount

อัพเดทเทรนด์ในอนาคตและความท้าทายด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เจาะลึกขั้นตอนการทำ People Analytics โดยเริ่มทำความเข้าใจธุรกิจกับชุดข้อมูลที่มีอยู่ การทำโมเดลข้อมูล  การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่นำมาแก้ไขโจทย์ธุรกิจได้อย่างตรงจุด พร้อมนำเสนอด้วย Power BI ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ HR และ ผู้บริหารสามารถนำไป ต่อยอดพร้อมปรับกลยุทธ์เพื่อสร้าง impact ให้กับองค์กร

คอร์สไฮไลท์
 • อัพเดทเทรนด์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาด้าน People Innovation ตามหลัก People Analytics Framework
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Power BI ที่สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Dashboard เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการสร้างและปรับกลยุทธ์องค์กร
 • ลงมือฝึกปฏิบัติจริง กับ Case Study และ Group Workshop ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจทั้งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในงานได้จริง
รูปแบบและเวลาการอบรม
 • สอนสดในรูปแบบ On-site workshop ที่ ibis Styles Bangkok Ratchada
 • วันที่ 17-18 กันยายน 2024 เวลา 09:00 – 16:30 น.

วิทยากร

ดร. สุขวัฒน์ เพ็ญโภไคย

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรและทรัพยากรบุคคล

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 • HR ที่ต้องการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
 • ผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยาบุคคล เพื่อนำไปต่อยอดทางกลยุทธ์ด้าน HR ให้กับองค์กร
ช่วงเวลาการลงทะเบียน
 • Early Bird: 9 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2567
 • Normal Price: 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2567

โปรโมชัน

พิเศษ! ลงทะเบียนในช่วง Early Bird ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2567
*รับส่วนลด 15% เมื่อสมัคร 1 ท่าน และ
**รับส่วนลด 30% เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
***กรณีสมัคร 1 ท่านใน 2 หลักสูตรของ Adecco ที่โปรโมทช่วงเดียวกัน รับส่วนลดพิเศษ 30% เช่นกัน

 

Date/วันที่อบรม 17-18 กันยายน 2024
Time/เวลา 09:00 – 16:30 น.
Venue/สถานที่ ibis Styles Bangkok Ratchada
Target Participant/
กลุ่มเป้าหมาย
HR ที่ต้องการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ ผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล
Language/ภาษา ภาษาไทย
Registration Period/
ระยะเวลาในการ
ลงทะเบียน
10 July - 06 September 2024
Pricing/ราคา 12,900 Baht/person (VAT Excluded)
Early Bird Registration Period/ระยะเวลาในการลงทะเบียนราคาพิเศษ 10 July - 07 August 2024
Special Price/ราคาพิเศษ
Speaker/วิทยากร ดร. สุขวัฒน์ เพ็ญโภไคย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรและทรัพยากรบุคคล
>> Register Now <<
(ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม)
Download Brochure
(ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร)
Contact/ติดต่อ
Khun Thitikan Chancham
Tel: 064-145-1945
Email: th.hcs@adecco.com

Register

Type of registration Registration fee No. of participant Total payment
Private & Corporate Register
After Discount
+VAT 7%
Grand Total

* หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณฐิติกานต์ (เคท) โทร 064-145-1945

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

 1. ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน
 • กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง ทั้งชื่อและนามสกุลของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา และข้อมูลบริษัท (ถ้ามี)
 • ในกรณีบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนผู้ร่วมสัมมนา กรุณาระบุอีเมลของผู้ร่วมสัมมนาแต่ละท่าน เนื่องด้วยบริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาให้ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่น ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับข้อมูลและรายละเอียดการลงทะเบียน
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจากอีเมล th.hcs@adecco.com
 1. เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาชำระเงินค่าสัมมนาภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา หรือชำระเงินภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสงวนสิทธิ์ราคาพิเศษที่ท่านได้รับจากโปรโมชันการขาย
 • หลังจากชำระค่าสัมมนาเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง "หลักฐานการชำระเงิน" มาที่อีเมล th.hcs@adecco.com
 1. การยกเลิกและการคืนเงิน
 • หากลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ระบุไว้ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอยกเลิกลงทะเบียน การขอเงินคืนทุกกรณี และไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่วมสัมมนา โดยต้องชำระเงินเต็มจำนวนในทุกกรณี
 • ผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาได้ โดยแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา
 • หากบริษัทฯไม่สามารถจัดสัมมนาได้ตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะคืนเงินให้ผู้เข้าสัมมนาตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น
 1. ขอบเขตความรับผิด
 • อเด็คโก้จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากบริการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้อเด็คโก้ต้องรับผิดต่อท่านในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ความรับผิดดังกล่าวรวมถึงค่าทนายความ รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ท่านได้ชำระไว้เรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กำหนดความรับผิดในเรื่องดังกล่าว
 • อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายลักษณะที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลกระทบมาจากสิ่งอื่น
 • อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการไม่กระทำการหรือความล่าช้าในการให้บริการ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม การจลาจล การประท้วงนัดหยุดงาน คำสั่งคณะปฏิวัติ คำสั่งรัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

Announcement Adecco Thailand Privacy Policy ( ภาษาไทย )

In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors and registered users.

Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย ( English Version )

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลงทะเบียนกับเรา ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

Contact Person

(in English)
(in English)

Billing Entity and Payment Condition

Participant Information Person 1


(in English)
(in English)