Virtual Workshop ผ่านโปรแกรม Zoom

Download Map

กลับมาอีกครั้งกับคอร์ส Recruitment Marketing: Winning the Talent War รุ่นที่ 8 กับเนื้อหา Update ล่าสุด ไม่มีพื้นฐานการตลาดก็เรียนได้!

*For Early Bird Registration gets 15% Discount
Registration for 2 seats get 30% Special Discount

Signature Program จาก Adecco ที่ได้รับความนิยมจาก HR และ Recruiter ที่จะช่วยอัปสกิลดิจิทัลสำหรับ HR ยุคใหม่ ในการใช้เทคนิคและเครื่องมือ online recruitment marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครในทุก touchpoint ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรับสมัครงาน จนจบกระบวนการสรรหา รวมถึงเทคนิคการทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ใช่มาร่วมงานกับองค์กร

คอร์สไฮไลท์

 • เรียนรู้พื้นฐาน Recruitment Marketing และเทรนด์การใช้ AI ที่ช่วยในงานสรรหาผู้สมัคร
 • วิเคราะห์ Candidate Persona และ Employee Value Proposition ขององค์กร
 • การทำคอนเทนต์และการสร้าง Employer Branding ให้ดึงดูดผู้สมัคร
 • รวมเคล็ดลับในการทำ Social Recruitment Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

  รูปแบบและเวลาการอบรม

  • สอนสดในรูปแบบ Virtual Workshop แบบ Case Scenario ผ่านโปรแกรม Zoom
  • วันที่ 10-11 กันยายน 2567 เวลา 13:30-16:30 .

  วิทยากร
  คุณพนมพร โลหะสุนทร อดีต AVP ผู้เชี่ยวชาญด้าน Talent Development และ Recruitment Marketing

  คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • Recruiter, Talent Acquisition และ HR Leader
  • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร
  • เจ้าของธุรกิจ

  ช่วงเวลาการลงทะเบียน

  • Early Bird: 2 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2567
  • Normal Price: 31 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2567

  โปรโมชัน

  พิเศษ! ลงทะเบียนในช่วง Early Bird ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
  *รับส่วนลด 15% เมื่อสมัคร 1 ท่าน และ **รับส่วนลด 30% เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป

   

  Date/วันที่อบรม 10-11 กันยายน 2567
  Time/เวลา 13.30 – 16.30 น.
  Venue/สถานที่ Virtual Workshop ผ่านโปรแกรม Zoom
  Target Participant/
  กลุ่มเป้าหมาย
  Recruiter, Talent Acquisition และ HR Leader, หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร, เจ้าของธุรกิจ
  Class Size/ขนาดชั้นเรียน 25 ท่าน
  Registration Period/
  ระยะเวลาในการ
  ลงทะเบียน
  02 July - 30 August 2024
  Pricing/ราคา 7,900 Baht/person (VAT Excluded)
  Early Bird Registration Period/ระยะเวลาในการลงทะเบียนราคาพิเศษ 02 July - 30 July 2024
  Special Price/ราคาพิเศษ
  Speaker/วิทยากร คุณพนมพร โลหะสุนทร อดีต AVP ผู้เชี่ยวชาญด้าน Talent Development และ Recruitment Marketing
  >> Register Now <<
  (ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม)
  Download Brochure
  (ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร)
  Contact/ติดต่อ
  Khun Thitikan Chancham
  Tel: 064-145-1945
  Email: th.hcs@adecco.com

  Register

  Type of registration Registration fee No. of participant Total payment
  Private & Corporate Register
  After Discount
  +VAT 7%
  Grand Total

  * หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณฐิติกานต์ (เคท) โทร 064-145-1945

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

  1. ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน
  • กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง ทั้งชื่อและนามสกุลของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา และข้อมูลบริษัท (ถ้ามี)
  • ในกรณีบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนผู้ร่วมสัมมนา กรุณาระบุอีเมลของผู้ร่วมสัมมนาแต่ละท่าน เนื่องด้วยบริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาให้ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่น ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับข้อมูลและรายละเอียดการลงทะเบียน
  • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจากอีเมล th.hcs@adecco.com
  1. เงื่อนไขการชำระเงิน
  • กรุณาชำระเงินค่าสัมมนาภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา หรือชำระเงินภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสงวนสิทธิ์ราคาพิเศษที่ท่านได้รับจากโปรโมชันการขาย
  • หลังจากชำระค่าสัมมนาเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง "หลักฐานการชำระเงิน" มาที่อีเมล th.hcs@adecco.com
  1. การยกเลิกและการคืนเงิน
  • หากลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ระบุไว้ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอยกเลิกลงทะเบียน การขอเงินคืนทุกกรณี และไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่วมสัมมนา โดยต้องชำระเงินเต็มจำนวนในทุกกรณี
  • ผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาได้ โดยแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา
  • หากบริษัทฯไม่สามารถจัดสัมมนาได้ตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะคืนเงินให้ผู้เข้าสัมมนาตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น
  1. ขอบเขตความรับผิด
  • อเด็คโก้จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากบริการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้อเด็คโก้ต้องรับผิดต่อท่านในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ความรับผิดดังกล่าวรวมถึงค่าทนายความ รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ท่านได้ชำระไว้เรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กำหนดความรับผิดในเรื่องดังกล่าว
  • อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายลักษณะที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลกระทบมาจากสิ่งอื่น
  • อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการไม่กระทำการหรือความล่าช้าในการให้บริการ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม การจลาจล การประท้วงนัดหยุดงาน คำสั่งคณะปฏิวัติ คำสั่งรัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

  Announcement Adecco Thailand Privacy Policy ( ภาษาไทย )

  In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors and registered users.

  Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

  By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

  If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

  ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย ( English Version )

  เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลงทะเบียนกับเรา ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

  ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

  หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

  หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

  Contact Person

  (in English)
  (in English)

  Billing Entity and Payment Condition

  Participant Information Person 1


  (in English)
  (in English)