ibis Styles Bangkok Ratchada

Download Map

S.O.A.R. Interview Technique เรียนรู้เทคนิคสัมภาษณ์งานเพื่อหาพนักงานที่ใช่ให้องค์กร ด้วยหลักสูตรที่กลั่นกรองจากประสบการณ์จริงของ Adecco ให้คุณสามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบสามารถใช้งานจริงได้ทันที การันตีคุณภาพด้วยจำนวนผู้เข้าอบรมกว่าพันคนที่ไว้วางใจเรียนคอร์สนี้ พิเศษ! เรียนรู้ในรูปแบบ Boardgame และฝึกสัมภาษณ์กับผู้สมัครงานตัวจริง

คอร์สไฮไลท์

 • เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครตั้งแต่การวิเคราะห์ Job description เพื่อนำมาตั้งคำถาม จนถึงการคัดเลือกโดยใช้มาตรวัดชัดเจน (Selection Metrix)
 • เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อค้นให้เจอผู้สมัครที่เก่งและฟิตกับองค์กร
 • ให้คุณได้ทดลองสัมภาษณ์พร้อมรับฟีดแบคจากผู้สมัครงานจริง ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ
 • สนุกกับการเรียนรู้หลายรูปแบบผ่านกิจกรรม เช่น บอร์ดเกมส์ เบรนสตอร์ม และเวิร์คช็อปนอกเหนือจากการบรรยายทั่วไป

   ประโยชน์ที่จะได้รับ

   • ได้เรียนรู้ขั้นตอน หลักการ และเทคนิคสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้ทันที
   • ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการและเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร
   • สร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครในการสัมภาษณ์งานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ขององค์กร
   • เข้าใจทิศทางของธุรกิจและเทรนด์การสรรหาในยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับกลยุทธ์การสรรหาให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   รูปแบบและเวลาการอบรม

   • สอนสดในรูปแบบ On-site สถานที่ ibis Styles Bangkok Ratchada
   • วันที่ 23 – 24 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น.

   วิทยากร
   คุณจิรภา ชวนชื่น เทรนเนอร์มืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ด้าน recruitment กว่า 20 ปี

   คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

   • HR Professional ทุกระดับ
   • Leader
   • Line manager

   ช่วงเวลาการลงทะเบียน

   • Early Bird: 9 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567
   • Normal Price: 11 มีนาคม – 12 เมษายน 2567

   โปรโมชัน

   พิเศษ! ลงทะเบียนในช่วง Early Bird ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2567
   *รับส่วนลด 15% เมื่อสมัคร 1 ท่าน และ **รับส่วนลด 30% เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป

    

   Date/วันที่อบรม 23 – 24 เมษายน 2567
   Time/เวลา 09:00 - 16:30 น.
   Venue/สถานที่ ibis Styles Bangkok Ratchada
   Target Participant/
   กลุ่มเป้าหมาย
   HR Professional ทุกระดับ, Leader และ Line manager
   Class Size/ขนาดชั้นเรียน 25 ท่าน
   Language/ภาษา ภาษาไทย
   Registration Period/
   ระยะเวลาในการ
   ลงทะเบียน
   08 February - 12 April 2024
   Pricing/ราคา 19,500 Baht/person (VAT Excluded)
   Speaker/วิทยากร คุณจิรภา ชวนชื่น เทรนเนอร์มืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ด้าน recruitment กว่า 20 ปี
   ปิดลงทะเบียน
   (Registration Closed)
   Download Brochure
   (ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร)
   Contact/ติดต่อ
   Khun Thitikan Chancham
   Tel: 064-145-1945
   Email: th.hcs@adecco.com

   Register

   Type of registration Registration fee No. of participant Total payment
   Private & Corporate Register
   After Discount
   +VAT 7%
   Grand Total

   * หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณฐิติกานต์ (เคท) โทร 064-145-1945

   ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

   1. ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน
   • กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง ทั้งชื่อและนามสกุลของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา และข้อมูลบริษัท (ถ้ามี)
   • ในกรณีบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนผู้ร่วมสัมมนา กรุณาระบุอีเมลของผู้ร่วมสัมมนาแต่ละท่าน เนื่องด้วยบริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาให้ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่น ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับข้อมูลและรายละเอียดการลงทะเบียน
   • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจากอีเมล th.hcs@adecco.com
   1. เงื่อนไขการชำระเงิน
   • กรุณาชำระเงินค่าสัมมนาภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา หรือชำระเงินภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสงวนสิทธิ์ราคาพิเศษที่ท่านได้รับจากโปรโมชันการขาย
   • หลังจากชำระค่าสัมมนาเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง "หลักฐานการชำระเงิน" มาที่อีเมล th.hcs@adecco.com
   1. การยกเลิกและการคืนเงิน
   • หากลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ระบุไว้ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอยกเลิกลงทะเบียน การขอเงินคืนทุกกรณี และไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่วมสัมมนา โดยต้องชำระเงินเต็มจำนวนในทุกกรณี
   • ผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาได้ โดยแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา
   • หากบริษัทฯไม่สามารถจัดสัมมนาได้ตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะคืนเงินให้ผู้เข้าสัมมนาตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น
   1. ขอบเขตความรับผิด
   • อเด็คโก้จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากบริการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้อเด็คโก้ต้องรับผิดต่อท่านในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ความรับผิดดังกล่าวรวมถึงค่าทนายความ รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าวที่ท่านได้ชำระไว้เรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กำหนดความรับผิดในเรื่องดังกล่าว
   • อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายลักษณะที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลกระทบมาจากสิ่งอื่น
   • อเด็คโก้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการไม่กระทำการหรือความล่าช้าในการให้บริการ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม การจลาจล การประท้วงนัดหยุดงาน คำสั่งคณะปฏิวัติ คำสั่งรัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

   Announcement Adecco Thailand Privacy Policy ( ภาษาไทย )

   In compliance with the personal data protection laws and business ethics of the Adecco Group Thailand (“the Company”), the following statements constitute the Company’s privacy policy. Before using the service, please be informed that the Company has explicitly announced its privacy policy which covers the purposes of collecting, using, and disclosing personal data, the data collection period, as well as the data subject rights of website visitors and registered users.

   Please carefully read to understand the details on Adecco Thailand Privacy Policy on our Home page.

   By saving your personal data on this page, you agree and give consent to the Company to process your request so that you become the Company’s contract party, which will allow the Company to collect, use, or disclose your information as per the contract base.

   If you do not wish to allow the Company to collect, use, or disclose your personal data, you can click “Back” or leave this page.

   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย ( English Version )

   เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลงทะเบียนกับเรา ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

   ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

   หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

   หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

   Contact Person

   (in English)
   (in English)

   Billing Entity and Payment Condition

   Participant Information Person 1


   (in English)
   (in English)