บทสรุปสถานการณ์ Inclusion ในองค์กรทั่วโลกในปี 2023

December 12, 2023 HR Insight
บทสรุปสถานการณ์ Inclusion ในองค์กรทั่วโลกในปี 2023

‘Inclusion ในที่ทำงานกำลังเพิ่มขึ้นจนเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน แต่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดในตอนนี้ หนึ่งประโยคสรุปความคิดเห็นจากคนทำงาน 30,000 คนใน 23 ประเทศที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจ ‘Adecco Global Workforce of the Future 2023’ โดยพบว่า คนทำงานรู้สึกได้ว่าผู้นำองค์กรเข้าใจถึงความสำคัญของ Diversity & Inclusion (D&I) และได้ลงมือพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันก็มองว่ายังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้

สถานการณ์ D&I ในภาพรวม

คนทำงาน 62% บอกว่า พวกเขารู้สึกได้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีการยอมรับความแตกต่างหลากหลายและไม่แบ่งแยก และ 60% มองว่าองค์กรได้พัฒนาเรื่องนี้มาไกลกว่าช่วง 2-5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกปลอดภัยในที่ทำงาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งตามประเทศ จะพบว่าความพึงพอใจในแต่ละประเทศยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ โดยประเทศที่ทำได้ดีมาก คือมีคนพอใจเรื่องนี้มากกว่า 70% ได้แก่ จีน เม็กซิโก ออสเตเลีย และบราซิล ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศที่มีคะแนนความพึงพอใจรั้งท้าย มีคนพึงพอใจอยู่เพียง 43-46% เท่านั้น ได้แก่ ญี่ปุ่น กรีซ และสโลวีเนีย ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อแบ่งตามรายได้ พบว่าคนที่มีรายได้มาก มีแนวโน้มที่จะมององค์กรในด้านดีมากกว่าคนที่มีรายได้น้อย อีกทั้งคนที่มีรายได้มากยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าร่วม training ด้าน D&I มากกว่าคนที่มีรายได้น้อย แสดงให้เห็นว่า ยังมีความไม่เท่าเทียมในบางจุดที่องค์กรยังต้องพัฒนากันต่อไป

ความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วม

คนทำงาน 64% บอกว่า พวกเขารู้สึกว่าเสียงของตัวเองได้รับการรับฟังและรู้สึกเป็นเรื่องง่ายที่จะมีแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่ประชุมหรือการเสนอไอเดีย อย่างไรก็ตาม ยังพบความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นจากความอาวุโส โดยพบว่าคนทำงานในตำแหน่งสูงรู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายมากกว่าคนทำงานในตำแหน่งเล็ก ๆ

 
speak up in meetings or share idea

ความเท่าเทียมในการเข้าถึง training ด้าน D&I

ผลสำรวจพบว่า การได้เข้าร่วม training ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ D&I นอกจากจะช่วยให้คนทำงานมองเห็นความสำคัญและเข้าใจวิธีการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แล้ว ยังส่งผลต่อมุมมองที่คนทำงานมีต่อองค์กรอีกด้วย โดยพบว่า 3 ใน 4 ของคนที่ได้เข้าร่วม training เกี่ยวกับ D&I มององค์กรของตัวเองว่ามีความแตกต่างหลากหลายและไม่แบ่งแยก ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มีคนที่ไม่ได้เข้าร่วม training เพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่รู้สึกว่าองค์กรมีความหลากหลายและไม่แบ่งแยก

หรือเรียกได้ว่า training เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับพัฒนา D&I ในองค์กรที่ควรให้กับพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม โดยอาจมีจุดประสงค์และโครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างกันไป

diversity and inclusion training

บทบาทในการพัฒนา D&I

คนทำงาน 59% มองว่า การส่งเสริม D&I ให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและ manager

ส่วนในฝั่งของผู้บริหาร สิ่งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ (71%) ได้ลงมือทำเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้ คือการจ้างงานพนักงานอย่างหลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผู้บริหาร 60% ที่บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะต้องพัฒนาเรื่องนี้อย่างไรต่อ นั่นหมายความว่า ในอนาคตตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาและดูแลเรื่องนี้ให้กับองค์กรได้น่าจะมีบทบาทมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา D&I ต่อไป

สำหรับผู้บริหาร HR และ manager ที่มีความตั้งใจอยากให้ D&I เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรอย่างแท้จริง เรามีข้อแนะนำง่าย ๆ 3 ข้อ ได้แก่

1.คงงบประมาณและนโยบายสำหรับสนับสนุน D&I เอาไว้ไม่ให้น้อยลงกว่าเดิม

2.เช็คให้แน่ใจว่าผู้บริหารมีข้อมูลเพียงพอสำหรับใช้ตัดสินใจวางกลยุทธ์ โดยอาจเริ่มจากการจัดหา training ให้ผู้บริหาร  

3.เช็คว่ามีพนักงานกลุ่มไหนในบริษัทที่ยังรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

 

แล้ว inclusion ในองค์กรของคุณอยู่ในสถานะใด? ยังมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยู่หรือเปล่า? คุณในฐานะตัวแทนขององค์กรจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้ inclusion เกิดขึ้นได้จริง เมื่อสังคมในองค์กรทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ได้รับความไว้ใจ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พวกเขาจะส่งต่อความรู้สึกนี้และทำให้เกิดเป็น inclusive society ในสังคมภายนอกต่อไป

 

คุณสามารถดาวน์โหลด White paper: Inclusion in the workplace เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่