เพิ่มตำแหน่งเมื่อ 53 วันที่แล้ว

Marketing Manager

สถานที่ทำงานBangkok

ประเภทของงานพนักงานประจำ

เงินเดือน70,000-90,000 ฿

หมวดหมู่งานงานการตลาด

อุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี

หมายเลขตำแหน่งงานJN -032024-125241


เกี่ยวกับบริษัท

Our client, a leading manufacturer and distributor of exquisite gold jewelry and related products, is seeking passionate individuals to join their dynamic team. With a focus on crafting top-tier gold jewelry pieces, spanning from timeless classics to cutting-edge designs, our client prides itself on delivering excellence to a diverse clientele.

As a member of our client's team, you'll have the opportunity to contribute to the creation of stunning gold jewelry that captivates customers worldwide. You'll work alongside talented artisans and industry experts, immersing yourself in a world of creativity and craftsmanship.


รายละเอียดงาน
  • Expertise in marketing management experience, adept in industry trends and consumer behavior.
  • Fluent in English (speaking, reading, writing) for effective communication.
  • Some familiarity with the jewelry business, facilitating quick adaptation.
  • Strong communication and coordination skills across departments.
  • Skilled in developing and executing comprehensive marketing plans.
  • Proficient in analyzing marketing performance and making data-driven decisions.
  • Leadership qualities to inspire teams and foster collaboration.
  • Creative thinking combined with strategic acumen for innovative campaigns.
  • Experienced in budget management for optimal resource allocation.
  • Proficient in using industry-standard marketing tools and platforms.


อัปเดตงานใหม่ที่คุณสนใจก่อนใคร