Media Center

ข้อมูลสำหรับสื่อ

อเด็คโก้ จัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการการให้ข่าวข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึง การนัดสัมภาษณ์ผู้บริหารของอเด็คโก้ การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าว และ บรรณาธิการ
แบบฟอร์มคำขอสื่อ