ร่วมงานกับอเด็คโก้

เติบโตด้านสายอาชีพไปด้วยกันกับครอบครัวอเด็คโก้

Benefit

สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี

การลาพักผ่อนประจำปีเริ่มต้นที่ 11 วัน และเพิ่มขึ้นปีละ 1 วันทุกปี (ตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัท) เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน


ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่พนักงานให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งไม่ใช่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน


กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงาน


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากการปลดเกษียณแล้ว ทั้งนี้เงินจาก กองทุนสำรองนั้น มาจากการสะสมของพนักงานและการสนับสนุนจากบริษัท (ตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัท)


ประกันสุขภาพ

พนักงานได้รับสิทธิคุ้มครองการประกันสุขภาพทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชม.


การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานตลอด 24 ชม.


ทันตกรรม

เรามีสวัสดิการในเรื่องของทันตกรรม ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิตามประกันสังคม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพปากและฟันของตนเอง


ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร คือปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่จะนำพาพนักงานและบริษัทไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้และความสามารถในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร


เงินช่วยเหลือพนักงาน

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร การเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งประสบภัยต่างๆ และการสูญเสียบุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิท


รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ยาวนาน

เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำงานให้อย่างเต็มความสามารถ และร่วมงานกับบริษัทฯมาเป็นระยะเวลายาวนาน เราจึงมีรางวัลมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานต่อไป


Knowledge Center

เรามีศูนย์กลางความรู้ ผ่านช่องทาง Intranet ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ หรือแชร์ความรู้และประสบการณ์ผ่านช่องทางนี้

ชาวอเด็คโก้ say

คุณรัชนี อัครภัทรนันท์

Finance Director

ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ของการทำงานที่อเด็คโก้ มีหลายตัวแปรสำคัญที่ทำให้ดิฉันมีความสุขในที่ทำงานและยังคงมีพลังอย่างล้นเหลือในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยังคงท้าทายจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งทำให้ดิฉันได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ ตลอดไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องที่รัก และ เจ้านายที่เคารพนับถึอ เพราะที่อเด็คโก้ มีบรรยากาศการทำงานที่ดี มีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงาน ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ในทางตรงกันข้าม ทำให้ดิฉันรู้สึกมีคุณค่า กับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการบริหารงาน ทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นเจ้าของ ที่สำคัญอเด็คโก้ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคลากรของตน ดิฉันจึงได้รับการจัดการส่งเสริมพัฒนา อบรม อย่างเหมาะสมกับการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะอเด็คโก้คาดหวังว่าบุคลากรจะเจริญเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจของอเด็คโก้ต่อไป ทำให้ดิฉันรู้สึกถึงความมั่นคงในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานให้องค์กรเพื่อความยั่งยืนตลอดไป และสำหรับคติประจำใจที่ใช้ในการทำงานมาก็คือ "เตือนตน ตระเตรียม ตื่นตัว"

คุณณัฎฐิกา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

Branch Manager

เริ่มต้นการทำงานกับอเด็คโก้ตั้งแต่ปี 2004 ในตำแหน่งของ project coordinator – Airline Business อเด็คโก้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่เราใช้เวลาในแต่ละวันมากกว่าอยู่ที่บ้าน แต่บ้านหลังนี้ก็ให้ความรู้สึกที่เหมือนบ้านจริงๆ คือ การทำงานที่มีความสุขโดยที่ทุกคนเหมือนคนในครอบครัว และเหมือนพี่เหมือนน้อง คำว่า “อบอุ่น” คงจะเป็นคำจำกัดความที่ดีกับ 14 ปีที่ได้ร่วมงานกับอเด็คโก้

ในขณะเดียวกัน อเด็คโก้ก็ยังเป็นโรงเรียนที่ดีที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ ให้พัฒนาตัวเอง และรู้จักกับลูกค้าชั้นนำของประเทศอย่างหลากหลาย ได้มีโอกาสตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม และเติบโตไปพร้อมกับอเด็คโก้ คำว่า Better work, better life จึงถูกให้ความสำคัญ ไม่ใช่แค่คุณเป็นผู้สมัครหรือลูกค้าของอเด็คโก้เท่านั้น พนักงานที่ทำงานภายใต้ อเด็คโก้ กรุ๊ป ก็ถูกให้ความสำคัญไปด้วย และเมื่อปีที่ผ่านมา ดิชั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Division Manager ดูแลทางด้านของการสรรหาพนักงานประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจเป็นสิ่งท้าทายใหม่และเหมือนรางวัลที่ได้รับจากการทำงาน โดยที่ตั้งใจว่า จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้ให้ดีที่สุด และจะยังคงรักและเป็นพนักงานที่ดีขององค์กรนี้ต่อไปค่ะ

คุณกมลทิพย์ อุดมทรัพย์

Business Manager

เริ่มงานกับ Adecco ในแผนกญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2547 ในตำแหน่ง Consultant และได้รับการเลื่อนตำแหน่งจนถึงปัจจุบันเป็นDivision Manager โดยดูแลรับผิดชอบจัดหางานให้กับคนไทยที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเป็นหลัก และติดต่อกับบริษัทญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ตอนนี้ทำงานเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว รู้สึกมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ในการช่วยผลักดันธุรกิจของแผนกให้ดีขึ้นและได้สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆให้กับทีมงาน ที่สำคัญที่สุด รู้สึกดีมากที่ได้ช่วยผู้สมัครหางานที่ตรงใจ เห็นผู้สมัครได้เข้าทำงานแล้วมีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ นอกจากนี้ ในอีกด้านหนึ่งยังช่วยลูกค้าหาคนเข้าทำงาน เสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศโดยรวมด้วยค่ะ..

โดยธรรมชาติของการทำงาน อาจมีความเครียดอยู่บ้างเนื่องจากต้องติดต่อกับคนเป็นจำนวนมาก แต่ทุกคนคอยช่วยเหลือกัน ทำงานเป็นทีมเวิร์ค เราจึงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันได้ และนอกจากเวลางาน สามารถมีเวลาให้กับครอบครัว มีเวลาพักผ่อนส่วนตัว ออกกำลังกายด้วยค่ะ..นอกจากนี้ ทางผู้บริหารและผู้บังคับบัญชายังให้อิสระในการนำเสนอความคิด แผนการทำงานใหม่ๆที่ไม่ทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายหรือยึดติดกับการทำงานแบบเดิมๆด้วยค่ะ สำหรับคติประจำใจที่ใช้ในการทำงานก็คือ อย่ามัวเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไป..แค่เก็บไว้เป็นบทเรียนเพื่อทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

คุณชวัลวิทย์ ปีกอง

PC Team Leader - PC Workforce Management

ผมได้เข้ามาร่วมงานอยู่ในบ้านอเด็คโก้ ตั้งแต่ปี 2006 มีความประทับใจ และผูกพันกับองค์กร ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของผม เวลาในหนึ่งวันส่วนใหญ่ของผมก็จะอยู่กับงานที่อเด็คโก้ มีความสุขกับการทำงาน และสนุกสนานกับงาน ซึ่งบางครั้งอาจจะมีปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ บ้าง ก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดี โดยมีผู้บริหารที่มีความเข้าใจในการทำงานของเรา ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการทำงานและกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯได้ โดยผมมีความเชื่อว่า Better work Better life สามารถส่งผลกับการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอเด็คโก้ โดยใช้หลักการปฏิบัติงาน ที่ว่า การทำงานที่จะให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องมีความมุ่งมั่นไม่ย้อท้อ และตั้งสติให้มั่น เมื่อเจออุสรรคหรือปัญหา ก็จะทำให้เราผ่านอุปสรรคไปได้

Career Developmentเรียนรู้และพัฒนางานไปด้วยกัน

อเด็คโก้เป็นองค์กรชั้นนำผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เราตระหนักดีในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของเรา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะความรู้ที่ตรงตามความต้องการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน


ส่วนงานขายและบริการ

อเด็คโก้เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการสาขา พนักงานให้คำปรึกษา ฯลฯ ที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านการขายและการให้บริการกับลูกค้า ผู้สมัครงาน หรือแม้กระทั่งการให้บริการกับพนักงานในองค์กรของเราเอง เพื่อพัฒนาให้พนักงานกลุ่มนี้ สามารถมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้รับบริการได้อย่างดีเยี่ยม โดยในหลักสูตรนี้ได้จัดเตรียมความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมเทคนิคต่างๆในการทำงาน เพื่อฝึกฝนให้พนักงานได้เรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


อเด็คโก้อะคาเดมี่

อเด็คโก้อะคาเดมี่ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อฝึกฝนพนักงานทุกระดับของอเด็คโก้ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

พนักงานอเด็คโก้ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเอง อันสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัท นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ที่รักในความก้าวหน้าและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ให้เติบโตในบ้านหลังนี้และก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน


ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ

อเด็คโก้เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่าผู้นำเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หลักสูตรนี้จะช่วยในการพัฒนาทักษะความสามารถในความเป็นผู้นำ ทำให้สามารถสร้างงานที่ดีและก้าวหน้าเติบโตในองค์กรได้

Internship Student