เงื่อนไขการใช้บริการ


ปรับปรุงล่าสุด : กันยายน 2562

คำสงวนสิทธิ์และความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากสิ่งที่ระบุไว้ในแถลงการณ์

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ณ วันที่ทำการเผยแพร่ข้อมูล อเด็คโก้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยที่อาจถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือข้อละเว้นใด ๆ จากข้อมูลดังกล่าว

ท่านอาจพบการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จากเว็บไซต์ของเรา อเด็คโก้ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราได้ ดังนั้นอเด็คโก้จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านั้น กล่าวคือเราไม่ได้ให้การรับรอง การแนะนำ หรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจพบในเว็บไซต์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์และการยอมรับเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) ครอบคลุมการใช้งาน (และการเข้าถึง) เว็บไซต์ adecco.co.th ซึ่งดำเนินการโดย Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, สวิตเซอร์แลนด์ (ต่อไปจะเรียกว่า “Adecco” หรือ “อเด็คโก้” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา”) รวมไปถึงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์(“เว็บไซต์”) 

บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงเว็บไซต์ (“คุณ” หรือ “ท่าน”) ในที่นี้ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เงื่อนไขการใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ ณ วันและเวลาที่ท่านเข้าใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเห็นด้วยกับเงื่อนไขดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกรุณางดเว้นการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (“เงื่อนไขพิเศษ”)ซึ่งท่านจะต้องยอมรับทุกครั้งที่เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการใช้บริการและเงื่อนไขพิเศษใด ๆ เงื่อนไขพิเศษจะมีผลบังคับเหนือเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป ทุกครั้งที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น

เว็บไซต์นี้จะไม่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือถูกใช้อ้างอิงว่าเป็นแหล่งที่มาของคำแนะนำ หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ระหว่างท่านและเรา

การเข้าถึงเว็บไซต์นั้นถือเป็นการอนุญาตชั่วคราว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางครั้งเราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานและจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้  ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ตามสารบัญนี้

สารบัญ:

  1. 1. การใช้งานเว็บไซต์
  2. 2. เนื้อหาเว็บไซต์
  3. 3. ข้อเสนอหรือการชักชวน
  4. 4. ทรัพย์สินทางปัญญา
  5. 5. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
  6. 6. ข้อมูลส่วนบุคคล
  7. 7. การรับประกันและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ
  8. 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  9. 9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  10. 10. ติดต่อเรา

การใช้งานเว็บไซต์

ท่านรับทราบและสมัครใจยอมรับว่าการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ และยังรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน จะตระหนักถึงและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ และเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านจะต้องเก็บรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของท่านไว้เป็นความลับไม่ว่ารหัสหรือข้อมูลนั้นท่านจะเป็นผู้ตั้งเองหรือเราเป็นผู้มอบให้ และท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสนั้นต่อบุคคลอื่น หากพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เรามีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานรหัสผ่านนั้น ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

ท่านยอมรับว่าระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์ ท่านจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อภาพลักษณ์ ผลประโยชน์ หรือสิทธิของเราหรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทอเด็คโก้”) หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือกระทำการใดที่อาจส่งผลต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้อื่น

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจจับไวรัส อย่างไรก็ตามท่านต้องระวังว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่สามารถเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) หรือข้อมูลและไฟล์ที่อยู่ในระบบของท่าน

เนื้อหาเว็บไซต์

เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และจะไม่รับประกันถึงความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเกี่ยวข้องของเนื้อหา และ /หรือ ความเป็นปัจจุบันของเนื้อหา เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดหรือความละเลยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเว็บไซต์อันอาจก่อให้เกิดการหลอกลวง การบิดเบือนความจริง การเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุใด ๆ

ลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นการจัดบริการการรับพนักงานหรือบริการอื่นใด อเด็คโก้และในกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ของท่านต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ข้อเสนอหรือการชักชวน

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการเสนอหรือชักชวนให้ซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือทำธุรกรรมใด ๆ ในหลักทรัพย์ของอเด็คโก้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นของเราและได้รับอนุญาตให้ใช้โดยเราเท่านั้น ทุกสิ่งที่ท่านได้เห็นหรือได้อ่านบนเว็บไซต์นี้ (เช่น รูปภาพ รูปถ่าย รูปวาด ตัวหนังสือ วิดีโอคลิป หรืออื่น ๆ) ถูกคุ้มครองจากทั่วโลกด้วยลิขสิทธิ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ท่านต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือในกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ หรือบุคคลอื่น ท่านจะต้องไม่พยายามนำข้อมูลจากในเว็บไซต์ออกไปโดยวิธีการนอกเหนือจากที่เราเตรียมไว้

ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้หรือในเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ดังนั้นท่านจะไม่สามารถนำส่วนใด ๆ ในเนื้อหาหรือเว็บไซต์ไปทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้อนุญาต แยกออก ใช้ซ้ำ ส่งต่อ ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ยกเว้นกรณีที่ท่านได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อท่านได้รับสิทธิ์จากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น

อเด็คโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

ในเว็บไซต์อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเรา ซึ่งเราจะไม่ให้การรับรองและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่สามารถตรวจสอบลิ้งค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกทั้งหมดได้ และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ดังนั้นการคลิกลิ้งค์เหล่านั้นจึงถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์โดยบุคคลอื่นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน กรุณาติดต่อ  webmaster@adecco.co.th

ข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งรวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานและโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ 
https://adecco.co.th/th/site/privacy.

การรับประกันและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ

ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหานั้นถูกต้องสมบูรณ์ปราศจากข้อผิดพลาด หรือเชื่อถือได้ หรือการใช้เว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าลักษณะการทำงานของเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นไม่มีไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การใช้งานเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของท่าน และทุกสิ่งในเว็บไซต์นั้นถูกจัดเอาไว้ "เท่าที่มี" และ "เท่าที่หาได้" โดยจะไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรืออื่น ๆ เช่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในการใช้งาน การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียกำไรหรือข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ

กฏหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นประจำ

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำร้องขอใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานกรุณาส่งมาที่กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2006-2008 ชั้น 20 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือกรุณาติดต่อ: th.pdpa@adecco.com.