5 ทักษะที่ผู้นำต้องมีในภาวะวิกฤติ

มีนาคม 25, 2563 การพัฒนาภาวะผู้นำ

ภาวะวิกฤติสามารถเกิดได้อย่างไม่คาดฝัน อย่างการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่กำลังเป็นวิกฤติของหลายองค์กรในขณะนี้ ผู้นำจึงเปรียบเสมือนหัวเรือสำคัญในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจต่างๆ เพื่อประคับประคององค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติ และนี่คือ 5 ทักษะที่ Adecco คัดเลือกมาว่าเป็น 5 ทักษะสำคัญที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำต้องมีในภาวะวิกฤติ

5 ทักษะสำคัญที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำต้องมีในภาวะวิกฤติ

1. Crisis Communication - ทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

ในภาวะวิกฤติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาจไม่สำคัญเท่าความคิดและการรับรู้ของคนที่มีต่อวิกฤตินั้น การสื่อสารในภาวะวิกฤติจึงควรมีการวางแผนอย่ารอบคอบ ผู้นำต้องเข้าใจว่าผู้รับสารมีทัศนคติ มีความรู้สึกอย่างไร คาดหวังอะไร ก่อนจะทำการสื่อสาร โดยผู้นำต้องสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและชี้แจงวิธีการรับมือได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันการสื่อสารต้องแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจกัน ( Empathic Communication) เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเจตนาที่ดีของผู้สื่อสารและเปิดใจรับฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

2. Collaboration - ทักษะการสร้างความร่วมมือกัน

ความสามัคคีและการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ การสร้างความร่วมมือกันจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำในภาวะวิกฤติ

ผู้นำที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่าง แต่ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น ผลักดันคนที่มีความสามารถขึ้นมาทำงาน และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ผู้นำในภาวะวิกฤติต้องวางบทบาทตัวเองในฐานะคนที่คอยสนับสนุน ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา พร้อมกับแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดของทีมงาน เพราะการที่ทีมงานทำงานได้สำเร็จ ก็คือความสำเร็จของผู้นำ และขององค์กรด้วย

3. Critical Thinking and Decision-Making - ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจ

การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์ ก่อนจะตัดสินใจบนหลักการและเหตุผล โดยไม่เอาความรู้สึก ความเชื่อ หรือความคิดเห็นส่วนตัว มาเกี่ยวข้อง ทักษะนี้มีความจำเป็นอย่างมากในภาวะวิกฤติ เพราะทุกการการตัดสินใจย่อมมีผลกระทบตามมา การตัดสินใจที่ถูกต้องและเด็ดขาดของผู้นำจะช่วยพาองค์กรให้ผ่านภาวะวิกฤติไปได้

4. Cognitive Flexibility - ทักษะความคิดที่ยืดหยุ่น

ในภาวะวิกฤติบางครั้งผู้นำอาจต้องหาแนวทางหรือคิดค้นวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา ผู้นำที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นจะสามารถพิจารณาปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มองหาวิธีแก้ในมุมที่หลากหลาย และสามารถคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับวิธีหรือกฎเกณฑ์เดิมๆ จึงช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา มีแผนการที่ยืดหยุ่นทั้งแผนหลักและแผนสำรองเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ยาก

5. Prioritization - ทักษะการจัดลำดับความสำคัญ

การแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติ สิ่งสำคัญคือความเร็ว ดังนั้นผู้นำจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้เป็นการเร่งด่วน อะไรสำคัญ และอะไรที่สามารถรอได้ การจัดลำดับความสำคัญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลงมือแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลา